خانه / کلید واژگان: حقوق بین الملل حقوقی،تابعیت،انواع تابعیت،تابعیت اکتسابی،تابعیت ایران،آپاترید

کلید واژگان: حقوق بین الملل حقوقی،تابعیت،انواع تابعیت،تابعیت اکتسابی،تابعیت ایران،آپاترید

تابعیت اکتسابی

حقوق بین¬الملل خصوصی دارای مبانی و اصولی است. طبق اصل اول: «هر فردی بایستی تابعیتی داشته باشد» (نصیری، ۱۳۸۱: ج ۱و۲، ص۲۸). در اصل ۴۱ ق.ا. «تابعیت ایران حق مسلم هرفرد ایرانی شناخته شده است». اصل دوم: «هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد»(همان). این موضوع نیز در …

ادامه مطلب